Pemetaria

Minimize
 • FotoPROGRAMI I TRAJTIMEVE TE MOLLES


   

 • FotoEkuilibri fiziologjik i pemëve.

  Pemët thithin ujin dhe kripërat minerale nga toka dhe i transportojnë ne gjethe ku përpunohen në lëndë organike, e cila më pas qarkullon në pjesët e tjera te trupit dhe depozitohet si lëndë rezerve në pjesët shumëvjeçare të bimëve.

  Pemët kanë tendence qe te arrije një ekuilibër te caktuar midis sasisë se lendeve te papërpunuara dhe produkteve të fotosintezës. Po kështu kanë tendence te vendosin një ekuilibër të caktuar në shpërndarjen proporcionale te lendeve ta papërpunuara dhe atyre te fotosintezës ne pjesët e ndryshme te trupit te saj. Ky ekuilibër shfaqet ne raportet që krijohen midis masës vegjetative dhe frutave të prodhuara. Kur kjo arrihet pema do te ketë vegjetacion dhe ...

   

 • FotoBULETINI INFORMATIV PËR PEMËTARINË PËR MUAJIN (SHTATOR-TETOR-NËNDOR)

  Me uljen e temperaturave pakësohet aktiviteti
  fotosintetik i bimëve, gjethet e humbasin rolin aktiv
  të përpunimit të lëndëve ushqimore dhe sipas kohës
  së formimit të tyre fillon të formohet indi i tapëzimit
  në vendin e bashkimit me lastarin...

   

 • FotoPiketimi i pemëtoreve.

  BY KESHILLUESI BUJQESOR, ON NOVEMBER 12TH, 2011
  Piketimi i parceles behet me metoden e trekendeshit kend drejte me permasa, 3 x 4 x 5 ose 2 x 3 x 3.6 m ose me teodolit. Per te dy rastet (pavaresisht permasave te spangos) fillimisht vendoset ne terren kendi i drejte dhe me pas akset baze te parceles duke filluar nga nje objekt fiks i cili per rastin konkret eshte nje zhallon 1.5 m i gjate.

  Zhalloni vendoset pingul ne toke me plumce ose nivel muratori ne menyre te baraslarguar nga ana e kanalit kullues, ujites, rruges, etj objekte qe mund te jene prezent ose afer parceles qe dote piketojme.

  Piketimi i këndit të drejtë. Kendi i drejte formohet duke patur si baze nisje zhallonin, nga ku me ndihmen e dy punetoreve shtrihen dy spangot me permasat 3 x 4 ose 2 x 3 m qe perfaqsojne katetet e trekendeshit. Spangot tendosen mbi zhallon , afer siperfaqes se tokes duke i shtrire plotesisht ne drejtim te gjatesise dhe gjeresise se parcels (skema no.1). Pas ketij veprimi nje punetor i trete shtrin ne drejtim te dy skajeve te kateteve spangon me gjatesi 5 ose 3.6 m (hipotenuza) duke e levizur ate deri ne formimin e kendit te drejt i cili matet me mjete te zakonshme raportor ose kendmates. Ne kete menyre kemi realizuar dy brinjet baze te parceles , detyre qe ne te njejten menyre e plotesojme edhe ne tre kendet e tjere duke e formatuar ne terrenin konkret nje drejtkendesh te rregullt te kufizuar nga kater zhallona...

   

 • FotoEkuilibri fiziologjik i pemëve.

  BY KESHILLUESI BUJQESOR, ON NOVEMBER 15TH, 2011
  Pemët thithin ujin dhe kripërat minerale nga toka dhe i transportojnë ne gjethe ku përpunohen në lëndë organike, e cila më pas qarkullon në pjesët e tjera te trupit dhe depozitohet si lëndë rezerve në pjesët shumëvjeçare të bimëve.

  Pemët kanë tendence qe te arrije një ekuilibër te caktuar midis sasisë se lendeve te papërpunuara dhe produkteve të fotosintezës. Po kështu kanë tendence te vendosin një ekuilibër të caktuar në shpërndarjen proporcionale te lendeve ta papërpunuara dhe atyre te fotosintezës ne pjesët e ndryshme te trupit te saj. Ky ekuilibër shfaqet ne raportet që krijohen midis masës vegjetative dhe frutave të prodhuara. Kur kjo arrihet pema do te ketë vegjetacion dhe prodhim normal dhe te shpërndarë uniformisht ne te gjithë kurorën.

  Detyra e krasitjes është qe te ruaje dhe kur mungon ta vendose këtë ekuilibër, duke zbatuar krasitjen të përshtatshme në varësi kushteve specifike të kultivimit dhe gjendjes së bimëve.

   

 • FotoQëllimi dhe format e krasitjes.

  BY KESHILLUESI BUJQESOR, ON DECEMBER 10TH, 2011
  Pemët frutore edhe pa krasitur, kur arrijnë ekuilibrin e tyre fiziologjik, ekuilibër i cili çon ne formimin e organeve prodhuese, japin lule dhe fruta, pra prodhojnë. Ekuilibër fiziologjik do te thotë te ketë balancim midis lendeve te papërpunuara qe thith bima dhe karbohidrateve qe prodhon me ane te fotosintezës. Kjo varet nga numri i sythave dhe gjetheve qe ka pema. Kur pema ka pak sytha, ne moshe te re, ky ekuilibër është ne favor te lendeve te papërpunuara dhe pema ne këtë rast ka vetëm rritje vegjetative .

  Prodhimi pa krasitje nuk ka interes ne pemëtoret për qëllime tregtare. Pemët e pa krasitura meqenëse nuk kane kontroll mbi sasinë dhe shpërndarjen e elementeve prodhues dhe vegjetative, e zhvendosin prodhimin gjithmonë e më shumë drejt majave, për shkak te polaritetit, dhe zhvishen ne drejtim të bazës. Ato dobësohen gradualisht, nuk prodhojnë rregullisht çdo vit, nuk prodhojnë me cilësinë e kërkuar dhe ne disa raste thahen para kohe.

   

 • FotoMënyra dhe organet e frutifikimit në pemët frutore farore.

  Para se te filloje te krasite, përveç njohurive për ligjësitë e përgjithshme të krasitjes, krasitësi duhet te dalloje mire;

  cilat janë degëzat qe prodhojnë dhe cilat janë ato qe nuk prodhojnë,
  si formohen degëzat prodhuese dhe ku ndodhen sythat vegjetative dhe frutore ne degëz,
  cilat degëza duhet larguar,
  cilat dhe sa duhen shkurtuar,
  cilat degëza duhet te ripërtërihen dhe cilat duhen ruajtur pa u prekur.
  Degëzat vegjetative tek faroret.  Tek faroret degëzat vegjetative kane ne maje dhe anash sytha vegjetative. Sipas vendit ku dalin, dallojmë degëzat drunore dhe thithakët. Në disa specie si tek gorrica apo dardhat ne moshe te re, te ardhura nga farat, dallojmë dhe degëzat ne formë gjembi .

  Degëzat drunore. Janë te gjata 40-60cm, ne gjatësi te tyre dhe ne maje kane sytha vegjetative, nga te cilat vitin tjetër mund te formohen degëza drunore, te shkurtra apo te holla, sipas masës se prerjes dhe pozicionit qe kane (horizontal, oblik apo vertikal). Përdoren për formimin e degëve skeletore ne krasitjen formuese, apo për te ripërtërirë degëzat prodhuese. Sipas rastit, lihen pa u prekur, shkurtohen ose largohen...


   

 • FotoKurorat e detyruara në pemët frutore farore.

  BY KESHILLUESI BUJQESOR, ON JANUARY 19TH, 2012


  Këto kurora quhen të detyruara, sepse drejtimi i degëve te para skeletore bëhet duke i drejtuar në mbështetës, ndryshe nga format e tjera ku degët mbahen të lira.

  Midis formave të detyruara veçohen kordonët që përdoren kryesisht tek hardhia, dhe palmetat që përdoren tek pemët frutore me rritje te dobët, ose të shartuara mbi nënshartesa të dobëta (molla e shartuar mbi M9, dardha e shartuar mbi ftua, etj). Sipas mënyrës së krijimit dallojmë palmeta horizontale, te pjerrëta, ne forme U, ne forme Y, etj.

  Formimi i palmetës horizontale.

  Në sistemet e prodhimit për treg, kjo formë kultivimi konkurrohet nga kurorat e ulta (piramida e ulët dhe spindle bush) për arsye se kërkon shpenzime të konsiderueshme për mbështetje. Për këtë arsye kjo formë kurore përdoret kryesisht për të veshur dhe zbukuruar muret, në bordurat e rrugëve, ne ndarjen e parcelave, në anët e kanaleve, etj.

  Në dimrin e vitit të parë. Fidanët priten në lartësinë ...

   

 • FotoParime të përgjithshme të krasitjes prodhuese.

  BY KESHILLUESI BUJQESOR, ON JANUARY 22ND, 2012
  Ne krasitjes prodhuese çdo peme, bile dhe çdo dege e pemës paraqitet si një rast i veçante. Prandaj nuk ka receta qe te zbatoje krasitësi. Megjithatë duke u nisur nga ligjet e rritjes dhe zhvillimit te pemës, nga reagimet qe ka pema ndaj prerjeve, përkuljeve, rrallimit te frutave etj, formohen disa rregulla rutine apo koncepte qe e drejtojnë krasitësin ne operacion.

  Gjate krasitjes prodhuese synohet qe pema te futet ne prodhim krahas formimit te kurorës, te ruhet forma e kurorës dhe ne raste nevoje te riformohet ajo, te ketë shpërndarje sa me te drejte te prodhimit ne kurore te pemës, te ketë çdo vit rritje normale, prodhim normal dhe me cilësi te mire.

  Shkalla e krasitjes.

  Shkalla e krasitjes varet nga ...

   

 • FotoDominimi i majës së rritjes (polariteti).

  Në aftësinë e sythave për te çelur dhe ne fuqinë e rritjes se lastarëve te dale prej tyre veçoritë morfogjenetike te bimës luajnë një rol të rëndësishëm. Ky ndikim shprehet në ligjësinë e dominimit te sythit te majës apo siç quhet ndryshe polaritetin. Sipas këtij ligji sythi i majës ne një degëz ka aftësinë te çelë i pari dhe te ushtroje efekt pengues ndaj sythave te mëposhtëm, duke penguar çeljen e tyre. Tek molla, dardha, kumbulla e peme te tjera ky efekt është shume i fuqishëm dhe pengon çeljen e sythave ne gjatësi te lastarit gjate rritjes vegjetative, me përjashtim te rasteve kur behet këputja e majës, para se sythat anësorë te kenë rene ne qetësi biologjike. Tek pjeshka dhe kajsia efekti pengues i sythit te majës është me i dobët, duke lejuar formimin e degëzave te parakohshme. Në një degëz te vitit te dyte lastarët e majës dhe ata qe ndodhen afër tyre kane rritje më të fuqishme se ata qe ndodhen pranë bazës, tek te cilët fuqia e rritjes vjen duke u zvogëluar. Kur sythat e bazës nuk çelin ata kthehen ne sytha te fjetur. Po kështu, lastarët qe ndodhen ne pjesët e sipërme te kurorës kane tendence te rriten me fuqishëm se ata qe ndodhen ne pjesët e mëposhtme. Midis dy lastarëve te te njëjtës lartësi, ai qe formon kënd me te ngushte me aksin vertikal ka tendence te rritet me fuqishëm dhe te zhvishet me tepër në afërsi të bazës...

   

 • Foto MBROJTJA VJESHTORE DHE DIMRORE E PEMEVE FRUTORE

  Në vjeshtë, pas përfundimit të vjeljes së pemëve, fillon pregaditja për vegjetacionin e ardhshëm dhe me qëllim të zvoglimit të infekcionit gjatë vegjetacionit të ardhshëm bëhen trajtime (spërkatje), me preparate kimike për mbrojtjen e pemëve.Spërkatja vjeshtore ose (e kalter), realizohet para dhe gjatë ramjes së gjetheve, është masë
  agroteknike obligative në pemishte, me të cilen eleminohen numër i madh i shkaktarëve të
  smundjeve dhe damtuesve të pemëve frutore...

   

 • FotoZIMSKA ZAŠTITA VOĆA


  Tokom vegetacionog perioda voćne vrste izložene su napadu mnogobrojnih biljnih patogena ( bolesti, štetočine, korovi i dr.) koji smanjuju kvalitet plodova.
  Zimska zaštita voća sastoji se od: sanitarne i hemijske mere.
  Sanitarne mere obuhvataju odsecanje sasušenih grana i grančica, orezivanje, uklanjanje mumificiranih tj. sasušenih plodova i lišća koji su česti izvor ...

   

 • FotoProizvodnja kupine u ekološkom sustavu proizvodnje

  Uzgoj ekokupine u Hrvatskoj ima tendenciju rasta. Trenutno se u Hrvatskoj pod kupinom nalazi oko 210 ha, s tim da se najveći dio navedenih površina nalazi na području Osječko-baranjske županije.

  Najbolja područja za uzgoj kupine su blago brdska područja, primjerice Banska kosa u Baranji, požeška regija, našička, brodska, novogradiška, slatinska, pakračka i dr.

  • Kupina uspijeva do nadmorske visine od 600 m.
  • U punu rodnost kupina dolazi u trećoj ili četvrtoj godini.
  • Urodi kupine variraju. Pri punoj agrotehnici u ekološkoj proizvodnji po 1 ha može se proizvesti od 10.000 do 20.000 kg plodova.

   

 • FotoKrastavost breskve (Fusicoccum carpophilum)


  Ispis

   Krastavost breskve ili  pjegavost breskve (Fusicoccum carpophilum, Megacladosporium carpophilum) je bolest koja napada divlje i kulturne sorte bresaka. Kulturne sorte ne napada tako često, ali u povoljnim godinama, na manje tolerantnim sortama i u određenim uvjetima, štete mogu biti i na njima poprilične. Na divljim breskvama – Prunus persica sp, dakle onima koje su niknule iz koštice (tzv. vinogradarskim breskvama ), štete mogu biti totalne. Plod je neprepoznatljiv i neupotrebljiv za bilo koji oblik prerade...

   

 • FotoKULTIVIMI I PEMËTORES PAS VJELJES SË FRUTAVE


  Edhe pas vjeljes së frutave, pemëtarët nuk kanë kohë për pushim. Në këtë kohë, duhet të kryhen disa punë të cilat kanë për qëllim që të përgadisin bimët për dimërim, të zvoglojnë potencialin infektues të sëmundjeve dhe dëmtuesve të cilët dimërojnë në pemëtore dhe të bëjnë përgaditjen e bimëve për prodhim në sezonën e ardhshme.

  Me rënjen graduale të temperaturave, bimët do të duhej ndalur rritjen vegjetative, të zvoglojnë procesin e fotosintezës, të bëjnë deponimin e materieve rezervë në ...

   

 • FotoBijeljenje voćaka zbog zaštite od pucanja kore

          Mnogi uopće ne znaju zašto se debla voćaka premazuju vapnom. Neupućeni misle da se radi o uljepšavanju, pa tako debla premazuju tek u proljeće. Ali pravo vrijeme za obijeliti voćke je upravo sada, u jesen. Debla voćaka premazujemo kako bismo spriječili naglo zagrijavanje pod utjecajem sunčevih zraka. Naime, nakon niskih temperatura, koje uz tlo znaju biti i nekoliko stupnjeva niže nego u meteorološkoj kućici (2 m), jutarnje zrake sunca naglo zagrijavaju deblo.

   

 • FotoSiva plijesan jagode (Botrytis cinerea Pers.)

          Svakako najopasniji uzročnik bolesti jagoda. Može smanjiti urod u neslućenim razmjerima, naročito ako nastupe povoljni uvjeti za razvoj gljivice (učestale kiše i visoka relativna vlaga zraka-uslijed rose). Uzročnik napada plodove dok su još sitni i zeleni, a naročito kasnije u zriobi. Najpovoljnija temperatura za razvoj bolesti kreće se od 15-20°C. Međutim, uzročnik bolesti može inficirati plod na mjestu kapi vode (ako se vlaga zadrži 4-8 sati) uz temperaturu od 13-15°C.

   

 • FotoPepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha)

          Pepelnica jabuke je nakon krastavosti (fuzikladija) najčešća bolest u nasadima jabuka. Pojavu bolesti pospješuju blage zime, suho i toplo vrijeme u proljeće, jača gnojidba, osjetljive sorte, moderan način uzgoja. Pepelnicu je teže suzbijati od fuzikladija. Osim toga bitno se od fuzikladija razlikuje što se više javlja za toplijih, manje kišnih godina, te na više sunčanim, manje vlažnim i toplijim položajima. To je uvjetovano drugačijim zahtjevima te gljive u pogledu vlage zraka i padavina...

   

 • FotoKrastavost lista i ploda jabuke (Venturia inaequalis)

          Krastavost ili fuzikladij jabuke (Venturia inaequalis) je kod nas i u svijetu najvažnija i najštetnija bolest jabuke. Gljiva, uzročnik bolesti krastavosti lista i ploda jabuke, prezimljuje na dva načina: Prvo, na jako zaraženim stablima kao micelij ili konidija na kori, između ljuski pupa, u udubljenjima na kori grančica... Nakon blagih zima kao što je ova iz micelija se već u veljači mogu razviti konidije i uzrokovati zarazu mladih listića već u fazi "mišjih ušiju". Optimalna je temperatura za klijanje konidija oko 16 °C uz relativnu vlažnost zraka od 90 %. 

   

 • FotoBolesti plodova jabuke i kruške tijekom skladištenja

  Jesenske i zimske sorte jabuka i krušaka tijekom skladištenja su podložne raznim bolestima. Te su bolesti dijelom uvjetovane i produženim procesima skladištenja, posebno u hladnjačama, novijim sortama, intenzivnoj proizvodnji, jakoj i čestoj neumjerenoj gnojidbi te drugim raznim agrotehničkim i uzgojnim mjerama. Treba svakako spomenuti i u kakvim se uvjetima skladište, u boljim ili lošijim uvjetima...

   

 • FotoČuvanje jabuka nakon berbe

          Nakon što ste svoje plodove ubrali u optimalnom stanju zrelosti (tzv. tehnološka zrelost) treba ih pravilno uskladištiti kako bi što dulje očuvali kvalitetu. Pored održavanja optimalne temperature i vlažnosti u skladištu (podrumu) za čuvanje plodova od neophodne je važnosti sadržaj kalcija. U nedostatku kalcija plodovi brzo propadaju čak i kad su zadovoljeni uvjeti skladištenja. Kako biste svojim jabukama osigurali dovoljnu količinu kalcija, potrebno je plodove nakon berbe potopiti u otopinu bogatu kalcijem.

   

 • FotoBakterijska palež koštičavih voćaka (Pseudomonas mors – prunorum)

          Uzročnik bolesti je bakterija Pseudomonas mors – prunorum određene forme speciale za svaku vrstu koštićavih voćaka. Bolest nije posvuda raširena, ali se mjestimično javlja kao jaka zaraza uzrokujući epidemije, posebno na višnjama i trešnjama. Bolest se javlja i na breskvama, marelicama i šljivama.
  Bolest postepeno uzrokuje propadanje i sušenje pojedinih grana, a kasnije i cijelog stabla.

   

 • FotoRogač šljive (Taphrina pruni)

          Rogač je rasprostranjena bolest na plodovima šljive, ali do jakog napada dolazi samo u pojedinim godinama. Tada može biti uništeno i do 80% plodova šljive. Takve godine kod nas i nisu baš rijetke. Rogač šljive dolazi i na mnogim Prunus vrstama, kulturnim kao i divljim. Bistrica (Požegača) je posebno osjetljiva na rogač.

   

 • FotoPlamenjača šljive (Polystigma rubrum)

          Plamenjača šljive (Polystigma rubrum), jedna je od najvažnijih bolesti na šljivi uz hrđu šljive i naravno uz sveprisutnu šarku koja je ipak virusno oboljenje i ne spada u ovu domenu. Bolest posebno pridonosi periodičkoj, tj. alternativnoj rodnosti šljive. Šta točno znači alternativna rodnost šljive?

   

 • FotoKozičavost trešanja i višanja (Blumeriella jaapii)

          Kozičavost je najštetnija bolest višanja, osobito na nekim sortama, a isto tako napada i trešnju. Na trešnji su štete malene, ali se često uopće ne zaštićuju pa isto tako poprilično nastradaju. Iznimno je nađena i na šljivi. Česta je nažalost slika krajem 7. mjeseca  da jedna trešnja ili višnja na okućnici ostane potpuno bez lišća kao da je došla jesen. Bolest karakterizira totalno opadanje lišća (defolijacija). Bolest se latinski zove Blumeriella jaapii, konidijski stadijCylindrosporium padi.

   

 • FotoSušenje cvjetova i grančica višnje i ostalih koštićavih vrsta

  Vlasnike voćnjaka koštićavih voćki (breskve, marelice, nektarine, šljive, trešnje i višnje) podsjećam na prošlogodišnje loše iskustvo, a u svezi pojave opasne bolesti koštičavih voćaka Monilia laxa (Ehrerb.), koja u našem uzgojnom području češće napada cvijet i grančice, a rjeđe plod...

          Monilia laxa napada breskvu, marelicu, nektarinu, šljivu, trešnju i višnju. 

          Simptomi zaraze najuočljiviji

   

 • FotoŠupljikavost lišća breskve (Stigmina carpophila)

  Šupljikavost lišća breskve (Stigmina carpophila ili stariji naziv Clasterosporium carpophilum) je bolest koja napada sve vrste koštićavog voća. Dakle,osim breskve i nektarine, napada i šljivu, trešnju, višnju, marelicu i bajam. No, gledajući na važnost uzgoja breskve kao takve i nekih različitosti u biologiji gljive na breskvi naspram drugih koštičavih voćaka, potrebno je tu bolest za breskvu izuzeti od drugih vrsta koštićavog voća. Napada list, plod i mladice. Naročito je opasna na mladicama i  plodu jer plod nema nikakvu tržišnu vrijednost, a mladice se suše...

   

 • FotoPepelnica breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae)

  Pepelnica breskve je kod nas česta bolest bresaka, kako u primorskim krajevima, tako i u kontinentalnom području. Za nju je karakteristično da se naglo razvije i pojavi. Među vrstama i sortama bresaka postoje dosta velike razlike u osjetljivosti. Naročito su osjetljive nektarine, na kojima štete mogu biti ogromne, i to na plodovima radi glatke pokožice. ...

   

 • Fotokovrčavost lista breskve (Taphrina deformans)

  Uzorčnik kovrčavost lista breskve (Taphrina deformans) je najčešća i najopasnija bolest koja se razvija na mladom lišću, mladici, cvijetu i plodu breskve i većine koštićavih vrsta. Stručan pristup suzbijanju ovog uzročnika bolesti zahtijeva  tretiranja zaštitnim sredstvima kasno u jesen i rano u proljeće.

          Obvezna proljetna tretiranja zaštitnim sredstvima su:

  1. plavo "kupanje" pred bubrenje pupova (radi suzbijanja gljivice koja prezimi na granama čije je lišće bilo zaraženo prošle godine)
  2. tretiranje u fazi "mišjih ušiju" ...

   

 • FotoKrastavost breskve (Fusicoccum carpophilum)

  Krastavost breskve ili  pjegavost breskve (Fusicoccum carpophilum, Megacladosporium carpophilum) je bolest koja napada divlje i kulturne sorte bresaka. Kulturne sorte ne napada tako često, ali u povoljnim godinama, na manje tolerantnim sortama i u određenim uvjetima, štete mogu biti i na njima poprilične. Na divljim breskvama – Prunus persica sp, dakle onima koje su niknule iz koštice (tzv. vinogradarskim breskvama ), štete mogu biti totalne. Plod je neprepoznatljiv i neupotrebljiv za bilo ...

   

 • FotoMonilija na koštićavim voćkama

  Na svim vrstama koštićavog voća monilija dolazi u dva posve različita oblika:

  • kao sušenje mladice sa cvjetovima - Monilia (Monilinia) laxa
  • kao trulež plodova - Monilia (Monilinia) fructigena

          U jezgričavih vrsta voćaka (jabuka, kruška) monilija dolazi prvenstveno samo kao uzročnik truleži ploda, a vrlo rijetko i izuzetno i kao sušenje mladica u cvatnji. Na dunji se javlja i za tu vrstu specifična – Monilia linhartiana.

          To su nazivi konidijskih formi. Savršene plodne forme koje se javljaju vrlo rijetko (apoteciji) nose naziveSclerotinia laxa i Sclerotinia fructigena.

          Monilia laxa napada pretežno koštićave voćke: trešnju, višnju, šljivu, breskvu, marelicu. Najčešća je na višnji i breskvi. Monilia fructigena napada  jezgričave voćke (jabuku i krušku), ali isto tako i navedene koštićave vrste. Kod koštićav ...

   

 • FotoKRASITJET E PEMEVE FRUTORE PER FORMIMINE KURORAVE

  Dr. Fatmir Voci

  Per nga periudha e vegjetacionit, procesi i krasitjeve formuese ne pemishtet e reja klasifikohen ne dy grupe kryesore qe jane: 1)Krasitjet Dimerore, te cilat behen kur fidanat/bimet jane ne fazen e qetesise. 2) Krasitjet Verore, behet kur sythat frutore dhe vegjetative jane ne fazen e vegjetacionit...

   

 • FotoZjarri bakterial te dardhat dhe masat e luftimit

  Dr. Fatmir Voci

  QYSH NE FILLIM JANE SHUME TE RENDESISHME TE DIHEN: 1) Semundja e zjarrit bakterial shkaktohet nga bakteriet me emerin shkencor Erwinia amyllovora dhe me shume prek bimen e dardhes, me pas mollen dhe me pas ftoin. Prek edhe disa bime te tjera dekorative. 2) Nga dardhat varietetet me te ndjeshme ndaj kesaj semundjeje jane: Passa Crassana, William, Abate Fedel dhe General Leclerc. 3) Mbrojtja kimike eshte plotesisht e mundur nese perdoren preparatet me kriprat e Bakrit ose te Fosetil-Aluminit.

   

 • FotoShtimi i pemëve frutore, menyrat dhe specifikat

  Dr. Fatmir Voci

  Shtimi i pemëve frutore bëhet nepermjet dy mënyrave kryesore që janë: i) Me farë (seksuale ose gamike); ii) Me pjesë vegjetative (agamike). Per te realizuar filiza dhe fidana cilësore, është e domosdoshme sigurimi i materialit mbjelles bazë. Kjo do te thote që elementet prodhues (fillesat) te filizave/fidanave, duhet te merren nga individe te cilët manifestojne elementet me te mirë te prodhimit dhe që i pergjigjen plotesisht destinacionit te kultivimit.

   

 • FotoSherbimet agroteknike pas mbjelljes se fidanave te pemeve frutore e deri ne hyrjen ne prodhim

  Dr. Fatmir Voci

  Sherbimet me kryesore agroteknike qe mund te trajtohen, gjate periudhes se pas mbjelljes ne vendin e perhershem dhe deri ne hyrjen ne prodhim, jane: i) Krasitja e fidanave direkt pas mbjelljes dhe vazhdimi i krasitjeve formuese te kurores; ii) Punimi i siperfaqes se tokes dhe mundesia e kultivimit me bime te tjera te pershtatshme; iii) Ujitja; iv) Pleherimi plotesues, etj.

   

 • FotoSherbimet agroteknike ne pemetoret e reja deri ne hyrjen ne prodhim

  Dr. Fatmir Voci

  Disa nga keto sherbime jane: 1)-Krasitja e pemeve direkt pas mbjelljes ne vendin e perhershem. Duke patur parasysh ate qe para se fidani te mbillet ne vendin e perhershem, atij gjate shkuljes nga fidanishtja dhe pincimit te rrenjeve gjate procesit te mbjelljes, i jane demtuar nje pjese e mire e sistemit rrenjor. Me qellim qe atij ti krijohet nje ekuiliber sa me i drejte ndermjet pjeses nentoksore dhe asaj ajrore, eshte e domosdoshme qe sistemit ajror (degezave) t'i behet nje shkurtim ne 1/3 e gjatesise se tyre. Gjate prerjes duhet te kihet parasysh zgjedhja e 3 - 4 degeve skeletore te cilat duhet te formojne nje kend rreth 45-60 grade me kercellin dhe te jene te baraslarguara ne udheheqesin kryesor.

   

 • FotoSHERBIMET AGROTEKNIKE GJATE PERIUDHES SE PRODHIMIT DHE VJELJA E FRUTAVE

  Dr. Fatmir Voci

  Disa nga shërbimet me kryesore agroteknike qe iu behen pemëve frutore pas hyrjes se tyre ne prodhim jane: i) Punimin e tokës nepermjet plugimeve/prashitjet, shkrifterimve, frezimet gjatë vegjetacionit; ii) Krasitjet prodhuese; iii) Pleherimet kimiko-organike; iv)Ujitjet; v)Lufta kundër semundjeve dhe demtuesve, etj. Ato behen ne varesi te gjendjes se bimëve dhe te etapave te jetës se tyre.

   

 • FotoPemetaria rendesia, klasifikimi dhe njohuri per pemetarine

  Dr. Fatmir Voci

  Pemëtaria është një dege e rëndësishme e ekonomise bujqësore, e cila studion dhe trajton veprimtarine jetësore dhe prodhuese te llojeve te ndryshme te pemëve frutorë ne kushtet e caktuara te mjedisit. Kjo behet me qellim marrjen e prodhimeve sa me te larta e te pershtatshme per konsumim, per tregetimin, me kosto sa me te ulet dhe me nje fitim sa me te lartë per njësi te siperfaqës (Sotiri, P. 1995).

   

 • FotoNjohuri ne drejtim te veçorive biologjike te pemeve frutore dhe kerkesave ndaj faktorëve të mjedisit

  Dr. Fatmir Voci

  Ashtu si çdo gjallese ne kete planet, edhe bimet e pemëve frutore, perbehen nga individe te cilet lindin, rriten, prodhojne, shumezohen dhe ne fund vdesin, duke lene trashegimtare/pasues. Te gjitha keto faza te jetes, realizohen nepermjet disa cikleve dhe stadeve te zhvillimit. Ato kalojne duke iu përshtatur kushteve agro-klimaterike te mjedisit ku ato jetojne dhe i shfrytezojne ato.

   

 • FotoMENAXHIMI I KUSHTEVE KLIMATERIKE NE MJEDISET E MBROJTURA

  Dr. Fatmir Voci

  Gjate nates temperatura e ajrit te seres ulet si rezultat i ftohjes se shtresave te ajrit qe ndodhen afer mbuleses. Kjo ftohje vjen si rezultat i shkembimit te nxehtesise nga shtresat me te ngrohta qe ndodhen me ne brendesi, drejt shtresave me te ftohta, qe ndodhen afer mbulesave te seres. Ne pergjithesi temperatura e ajrit te seres naten eshte 1-2 grade C me e larte se ambjenti i jashtem. Ndersa diten diferenca e temperaturave ne mes ambjentit te jashtem dhe te brendshem te serat e mbuluara me polietilen eshte 6-7 grade C.

   

 • FotoKriteret teknike per ngritjen e një pemëtoreje

  Dr. Fatmir Voci

  Per fermeret, ngritja e pemëtoreve te reja është një investim me vlera te medha dhe gabimi me i vogel ne fillim është me kosto te lartë dhe i pa korigjueshem me vonë. Per te mos gabuar qysh ne fillim, duhet te kihen parasysh mirë disa kushte që janë: 1) Kushtet natyrore, klima, relievi, toka, 2) Mundesia e ujitjes, 3) Mundesia e transportit. 5) Kerkesat e tregut (destinacioni per konsum te freskët apo te perpunuar). 6) Fuqia punetore e nevojshme, etj.

   

 • FotoKËRKESAT PER ELEMENTËT USHQIMORË DHE ROLI FIZIOLOGJIK I TYRE

  Fale sistemit rrenjor mjaft te zhvilluar dhe shumë te afte per te marrë ujin dhe lendet ushqimore nga thellesite e tokes, bimet e pemeve frutore duken sikur nuk kanë kerkesa te dukshme per lendet ushqimore. Por ku vihet ne kushtet e një kultivimi intensiv me qëllim marrjen e rendimenteve te larta ne prodhimin e frutave dhe me cilesi te mirë, eksperiencat kanë vertetuar se pleherimi me elemente ushqimore, mbetet një nder masat me kryesore agroteknike dhe që nuk duhet nënvleftesuar per asnjë moment ...

   

 • FotoGrupet e prodhuesve: organizimi dhe funksionimi

  Dr. Fatmir Voci

  FERMERI SHQIPTAR SOT. Situata ne te cilen fermeri shqiptar ushtron aktivitetin e tij prodhues eshte me shume dis-avantazhe nga ku me kryesoret mund te permendim: Siperfaqe te kufizuar toke dhe te fragmentuar ne disa parcela; Shumica e operacioneve te agro-teknikes kryhen me dore (nje pjese e vogel behet e mekanizuar); Inputet e prodhimit (farera/fidana, plehra, kimikate etj) blihen individualisht, kushtojne me shtrenjte; Mungese e informacionit mbi zhvillimet ne treg (per sasite qe ofrohen/kerkohen, cmimet, cilesia etj); Produktet nxirren ne treg individualisht (keq-perdorimi i kohes, humbje e fuqise ne cmim-vendosje); Keto veshtiresi dhe te tjera si keto mund te kapercehen duke u organizuar ne grupe prodhuesish.

   

 • FotoMarketingu i produkteve bujqesore blegtorale

  Dr. Fatmir Voci

  Marketingu vendos si figurë kryesore të gjithë aktivitetit të tij konsumatorin duke e shpallur atë mbret. Të zhvillosh aktivitet marketingu do të thotë të vesh në dispozicion të konsumatorit: A) Produktin e duhur B) Në kohën e duhur C) Në vendin e duhur D) Me çmime të pranueshme nga ana e tyre

   

 • FotoÇfare eshte projekti?

  Dr. Fatmir Voci

  Projekti qe po zbaton Organizata per Bujqesine dhe Ushqimin e Kombeve te Bashkuara eshte i financuar nga Qeveria Italiane dhe synon te mbeshtese prodhuesit dhe perpunuesit e Frutave dhe te Perimeve, duke i ofruar atyre mbeshtetjen teknike dhe materiale per prodhimin, perpunimin dhe tregtimin e tyre. Objektivi i projektit eshte Rritja e sasise dhe e cilesise se prodhimit dhe permiresimi i marketingut te frutave dhe te perimeve te fresketa si dhe ato te perpunuara.

   

 • Foto KLASIFIKIMI I KURORAVE TË PEMËVE FRUTORE

  Varsisht nga pjesmarrja e njeriut në formim të kurorës së pemëve, format e kuroreve ndahen:
  Natyrale (me rritje të lirë),
  Gjysëm të dirigjuara (gjysem artificiale)dhe
  Të dirigjuara (artificiale). 

  Format natyrale, formohen spontanisht pa nderhyrjen e njeriut. 

  Format gjysëm të dirigjuara, formohen me pjesmarrje të madhe të njeriut, hasen kryesisht në pemishtet gjysem intensive. Në këtë grupë bëjnë pjesë kuroret si: Piramidale, Piramidë e përmirsuar, Kupore, etj. 

  Kuroret të dirigjuara (artificiale), formohen me mbikqyrje të kujdesshme të njeriut,në shumë raste me vendosje të mbështetësit. Në këto forma bëjnë pjesë disa lloje të Palmetave si (horizontale, e pjerret), Kaqubë e thepisur (spindel busch), Shtiza (bosht) e hedhur Slender Spindel, Kordonet e ndryshme , PalmetYpsilon, P. formë tërfurku,Balerinë,  etj.Në pemëtarinë intensive ndaj sistemit të kurores parashtrohen këto kërkesa: ...

   

   

 • FotoPodizanje voćnjaka – oprez !

  Obavezno izvršiti hemijsku analizu zemljišta na kome treba da podignemo voćnjak. Sadnju treba izvršiti u jesen. Upotrebiti bezvirusni sadni materijal. Posebnu pažnju obratiti na razmak sadnje i sorte oprašivače. Kada se radi o malim porodičnim voćnjacima, prednost treba dati vrstama i sortama koje zahtevaju redukovanu hemijsku zaštitu

   

 • FotoLetnja - zelena rezidba voćaka

  Rezidba voćaka je jedna od najznačajnijih agrotehničkih mera, a njen cilj je obrazovanje pravilnog obrazovanja krune, brže prorođavanje, regulisana i zadovoljavajuća rodnost, visok kvalitet ploda, dug vek stabla, manja oštećenja od biljnih bolesti, štetočina i vremenskih nepogoda. Novije tehnologije gajenja voća sve više ukazuju na neminovnost u sprovođenju letnje, tj. zelene rezidbe. Sprovodi se u toku vegetacije, pa se stoga

   

 • FotoIzbor sorti jabuke i kruške

  Očigledno da je u poslednje vreme sve veći naglasak na atraktivnosti i kvalitetu plodova. Ministarstvo poljoprivrede trebalo bi da otkupi licencno pravo, barem onih sorti koje su interesantne za proizvodnju u našim agro-ekološkim uslovima i da se pojednostavi procedura za uvođenje tih sorti i klonova u proizvodnju.

   

 • FotoUzgoj jagoda

  Jagoda je grmolika zeljasta višegodišnja biljka. Prve godine nakon sadnje daje najkvalitetniji prirod plodova i najviše mladih vriježa. U drugoj godini slabi vegetativni prirast, a prirod plodova je maksimalan, ali nešto slabije kakvoće.

  Uzgoj jagode zaslužuje pažnju na malim gospodarstvima s dosta raspoložive radne snage. Da bi proizvodnja dobro funkcionirala treba osigurati stručnu

   

 • FotoBakterijska palež (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)

  Jabuka (Malus domestica Borkh.) je jedan od domaćina bakterijske paleži. Gospodarski je važna i najbrojnija voćna vrsta u Republici Hrvatskoj. Zbog mjesta koje jabuka zauzima među voćnim vrstama kao „kraljica voća“ i zastupljenosti u našoj proizvodnji bakterijska palež može nanijeti velike gospodarske štete. Osim jabuka E. amylovora parazitira na više od 160 biljnih vrsta iz oko 30 rodova. Dobri domaćini su biljke iz porodice Rosaceae (npr. jabuka, kruška dunja, glog, vatreni grm i dr.). Najčešće dolazi na navedenim biljnim vrstama, međutim krug domaćina joj je puno širi. Najviše vrsta na kojima parazitira E. amylovora pripada rodovima: Pyrus, Malus, Cydonia, Crataegus, Cotoneaster, Pyrachantha,

   

 • FotoOrah

  Formiranje i rezidba

  Mnogi mladi nasadi oraha, na žalost, propali su već u godini sadnje zbog nebrige njihovih gospodara. Najveća pogreška većine voćara je njihovo shvaćanje da su, nakon što su posdadili voćnjak „mirni“ za dugo vremena... Voćnjak strada zbog korova, divljači, glodavaca, bolesti, štetnika, tuče i ostalih vremenskih nepogoda.

  S druge strane, ima pozitivnih primjera i zainteresiranih proizvođača oraha koji slušaju struku i spremni su stečena znanja primjenjivati u svojim

   

 • FotoNavodnjavanje voćnjaka

  Voće ima veliki značaj u ishrani, te predstavlja vrlo traženi artikl i sirovinu na tržištu, jer se koristi u svježem i prerađenom stanju.

  Najčešće padaline ne zadovoljavaju potrebe stabala za vodom, zato je navodnjavanje voćnjaka potrebno radi optimalnog snabdijevanja voćaka za vodom, te za postizanje visokih prinosa plodova dobre kvalitete

   

 • FotoPalež cvijeta i sušenje grančica koštičavog voća - Monilia laxa

  Vrlo je česta pojava da za kišovita proljeća dolazi do naglog posmeđenja i sušenja cvjetova i grančica koštičavog voća. Neiskusni voćari često griješe i uzrokom nastalog stanja smatraju mraz i niske temperatura, a zapravo je riječ o bolesti čiji je uzročnick gljivica Monilinia laxa.

  Gljivica napada različite vrste koštičavog voća kao što su višnja, trešnja, marelica, breskva, nektarina i šljivu. Posljedica napada, osobito osjetljivih sorata navedenih vrsta, je masovno propadanje cvjetova i sušenje grančica, a nakon nekoliko godina uzastopnog napada uzročnika bolesti dolazi do propadanja grana, dijelova krošnje pa i cijelih stabala. Osim toga, gljivica u dozrijevanju uzrokuje i trulež plodova

   

 • FotoKovrčavost lista breskve (Taphrina deformans (Berk.) Tul.)

  Kovrčavost lista breskve je najčešća bolest breskve i nektarine. Kad u vrijeme pupanja breskve potraje toplo i kišovito vrijeme, znakovi bolesti mogu se pojaviti na gotovo svim listovima. Regeneracija izgubljenih nakovrčanih listova iscrpljuje biljku, negativno utječe na formiranje cvjetnih pupova i slabije je odrvenjavanje mladicapa su takva stabla podložnija zimskom smrzavanju.

   

 • FotoSuzbijanje moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella Zell)

  Moljac kružnih mina je periodički štetnik koji se se u pojedinim godinama toliko prenamnoži da može izazvati opadanje lišća sa stabala jabuka već krajem ljeta.

  Osim klimatskih uvjeta, na brojnost moljca minera utječe i povećana primjena insekticida širokog spektra kojom je smanjena populacija prirodnih neprijatelja ovog štetnika...

  Leptiri moljca kružnih mina vrlo su maleni, raspona krila do 9 mm. Prednja krila leptira su srebrno-sive boje sa žuto-crnom oznakom, a stražnja su siva s dugim resama. Let leptira prve generacije počinje u vrijeme cvatnje jabuka.

   

 • Foto SPËRKATJA DIMRORE E PEMEVE FRUTORE

  Është  masë agroteknike obligative në pemishte, me të cilen eleminohen numer i madh i shkaktarëve të smundjeve dhe damtuesve  të pemëve frutore.

  Realizohet prej ramjes së gjetheve në vjeshtë, deri në qelje të sythave, rezultate më të mira jepë kur realizohet gjat fundit të shkurtit dhe fillimit të marsit.

  Para se të fillohet me sperkatje, më parë është mirë të kryhet krasitja e pemeve, të eleminohen degët e thyera dhe të infektuara, të eleminohen frutat e mbetura  të mumifikuara, gjethet etj.

  Sperkatja duhet të realizohet në mot të mire, pa erë dhe me temperatura mbi 10 °C .

  Me sperkatje dimrore ndikohet në mënyrë preventive, eleminohen  dhe ndikohet në zvoglim infeksioni nga shkaktar të ndryshëm të smundjeve dhe damtuesve.

  Shkaktar të ktyre smundjeve dimrojnë në kurorë të pemeve, në fruta të kalbur dhe në gjethe.

  Për të mos ndodh infekcion shkaktaret e sm

   

 • FotoKRASITJA E PEMËVE FRUTORE

       Krasitja e pemëve frutore është nji nga masat më të rëndësishme agroteknike,që ka për

       qëllim formim të dëshiruar të kurorës,hyrje sa ma të shpejtë të pemes ëfrytëdhënje,kualitet

       të lart të frutit si dhe jetë sa ma të gjatë e të shendetshme të pemëve.

  Nëse pema lihet e lirë,e pa krasitur, kurora e sajë do të rritet dhe do të zhvillohet e qrregullt,do të jepë më pak fruta dhe me cilsi të ulët. Krasitja është art i ndryshimit në mënyr natyrore të rritjes së pemes,me qëllim shtimi të prodhimtarisë të frutave dhe cilsisë sa ma të lartë të tyre.

  Krasitja duhet të formoj kurorë të qëndrueshme të pemës e cila në prodhim të plotë mund të mbajë tërë prodhimin  pa  thyerje të degëve.

  Krasitja e pemëve frutore në bazë të kohës kur realizohet mund të jetë :

  •        Verore ose (e gjelbërt) dhe

  •         Dimrore.

  Krasitja verore realizohet gjatë vegjetacionit ndersa...

   

 • FotoSortiment kruške

  Kruška je interesantna pošto ima dugu sezonu potrošnje, koja počinje u drugoj polovini juna, a završava se krajem aprila. Sorte za stonu upotrebu treba dobro da podnose rukovanje i prevoz, a one za preradu da budu dovoljno čvrste i da im je meso postojano pri sečenju. Najveće interesovanje postoji za kvalitetnim vrlo ranim i vrlo poznim stonim sortama kruške.

   

 • FotoU zasadima jagode posle berbe mere...

  Koliko će se cvetnih pupoljaka diferencirati najviše zavisi od primenjenih agrotehničkih mera posle berbe – uklanjanje stolona, održavanje i obrada zemljišta, uništavanje korovskih biljaka, đubrenje, navodnjavanje i zaštita od biljnih bolesti i štetočina.

   

 • FotoLetnja - zelena rezidba voćaka

  Rezidba voćaka je jedna od najznačajnijih agrotehničkih mera, a njen cilj je obrazovanje pravilnog obrazovanja krune, brže prorođavanje, regulisana i zadovoljavajuća rodnost, visok kvalitet ploda, dug vek stabla, manja oštećenja od biljnih bolesti, štetočina i vremenskih nepogoda. Novije tehnologije gajenja voća sve više ukazuju na neminovnost u sprovođenju letnje, tj. zelene rezidbe. Sprovodi se u toku vegetacije, pa se stoga i naziva letnja-zelena.

   

 • FotoObrazovanje cvetnih začetaka kod voćaka

  Većina kontintinentalnih voćnih vrsta počinje da obrazuje cvetne začetke krajem jula i početkom avgusta. Imajući u vidu da od broja obrazovanih cvetnih začetaka zavisi i rodnost u narednoj godini, trebalo bi u to vreme, pogotovu u toku avgusta, obezbediti sve uslove za nesmetano obrazovanje pupoljaka

   

 • FotoProređivanje cvetova i plodova

  Proređivanje cvetova i plodova je redovna i veoma važna pomotehnička mera koja se redovno primenjuje u većine voćnih vrsta, a pogotovo u jabuke i breskve.
  Na manjim površinama i kada je u pitanju manji broj stabala moguće je raditi ručno proređivanje plodova, ali kada je u pitanju veća površina onda

   

 • FotoOtpadanje plodova voćaka

  Do otpadanja plodova pre svega dovodi: nedostatak vode, mineralnog azota i mikroelemenata kao i poremećaji u prometu organskih supstanci. Od meteorloških činilaca po svojoj učestalosti veoma su važni previše suv vazduh i pojačana transpiracija

   

 • FotoPoboljšana piramidalna kruna kao najbolji uzgojni oblik za šljivu

  Ovih dana su nam se javljali mnogi voćari-amateri koji podižu nove zasade šljive sa pitanjem kako da pravilno formiraju odgovarajući uzgojni oblik. Da bi se formirao uzgojni oblik i voćka što pre dovela u stanje plodonošenja, veoma je važno da se koriste kvalitetne sadnice i na vreme sprovedu ostale operacije (zimska i letnja rezidba, povijanje grana i letorasta, prstenovanje itd.)

   

 • FotoNove sorte jabuka otporne na parazite

  Višegodišnja ispitivanja većeg broja sorti jabuka otpornih na parazite ukazao je na nekoliko vrlo perspektivnih sorti koje svojim osobinama zaslužuju uvođenje u plantažno gajenje. Iako svojim kvalitetom ne nadmašuju vodeće sorte one polako nalaze svoje mesto u intenzivnim zasadima u Zapadnoj Evropi, pogotovo orijentisanim na integralnu i organsku proizvodnju.

   

 • FotoIzbor sorti jabuke i kruške

  Očigledno da je u poslednje vreme sve veći naglasak na atraktivnosti i kvalitetu plodova. Ministarstvo poljoprivrede trebalo bi da otkupi licencno pravo, barem onih sorti koje su interesantne za proizvodnju u našim agro-ekološkim uslovima i da se pojednostavi procedura za uvođenje tih sorti i klonova u proizvodnju..

   

 • FotoBiološko-pomološke karakteristike hibrida jabuka stubastog tipa rasta

  Selekcioni ciljevi stvaranja novih sorti jabuka stubastog tipa rasta na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu su stvaranje sorti potpuno crveno obojenog, žutog ili zelenog ploda, različitog vremena sazrevanja, tolerantnih na prouzrokovače ekonomski najvažnijih bolesti i štetočina. Nova generacija hibrida kao što su hibridi NS 21/11 i NS 12/128 odlikuju se poznim vremenom zrenja, vrhunskom atraktivnošću i kvalitetom ploda, sposobnošču čuvanja i do 6 meseci i tolerantnošću na bolesti i štetočine. Najkrupnije plodove ima hibrid NS 11/34 koji sazreva 05. septembra. Svake godine rađa obilno ali nikada ne prerodi jer sama reguliše optimalno...

   

 • FotoSortiment breskve i nektarine

  Sve sorte breskve koje se danas gaje u intenzivnim zasadima su rezultat oplemenjivačkog rada. U poslednjih 10 godina, iz oplemenjivačkih programa Italije i SAD priznato je veći broj sorti izuzetnih bioloških i privrednih osobina koje svoje prednosti danas već potvrđuju i u proizvodnim zasadima na značajnim površinama. Dinamične promene sortimenta breskve u zemljama sa najvećom proizvodnjom nije pratio i sortiment u Srbiji..

   

 • FotoČinioci nerodnosti voćaka

  Ovi činioci su pre svega nedostatci cvetnih pupoljaka u voćaka, potom odsustvo zametanja plodova, i na kraju, neodržavanje već zametnutih plodova. . Pažljivo planiranje lokacije, doba projekat voćnjaka, ispitivanje zemljišta i preduzimanje pravilnih agrotehničkih i pomotehničkih mera dovodi do uspešne voćarske proizvodnje...

   

 • FotoKrečenje stabala

  Bela boja odbija sunčeve zrake, otežava zagrevanje debla i tako usporava kretanje sokova. Zato je važno da krečna mešavina bude što belja i da se zadrži što duže. Smeša se napravi od pet delova negašenog kreča, pola dela kuhinjske soli i četvrt sumpora u prahu...

   

 • FotoJesenje đubrenje voćaka

  Pored jesenjeg oranja đubrenje je jedna od najvažnijih agrotehničkih mera koju je neophodno sprovesti u fazi mirovanja voćaka. Đubrenje se direktno odražava na plodnost i strukturu zemljišta, reguliše se trajanje vegetacije i optimalni porast vegetativne mase, pojačava otpornost voćaka prema niskim temperaturama, bolestima i štetočinama, a doprinosi boljoj rodnosti i kvalitetu plodova".

   

 • FotoZASTITA VOCA OD BOLESTI I STETOCINA - MBROJTJA E PEMEVE NGA SEMUNDJET DHE DEMTUESIT

  KALENDARI I MBROJTES SE PEMEVE

   

 • FotoZAŠTITA BILJA OD BOLESTI, ŠTETOČINA I KOROVA

  Šta su to pesticidi?

  Namena pesticida

   Formulacije pesticida

  Upozorenje kod primene pesticida

  Primena pesticida i zaštita životne sredine

  Kako trujemo sebe i ostali živi svet

  Ključ za bezbednu i efikasnu upotrebu pesticida

  Priprema potrebne koncentracije sredstava  

  Pojmovi koji se koriste u zaštiti bilja

  Efikasnost zaštite biljaka ne zavisi samo od odabranog sredstva (preparata) već i od mnogih drugih činilaca. Šta to

   

 • FotoSORTE KUPINE, SORTE MALINE, SLJIVA

  DIQKA PER MANAFEREN, MALINEN DHE KUMBULLEN

   

 • FotoGAJENJE JAGODE

  Vertikalni uzgoj jagoda se radi u specijalnim konstrukcijama sa duplim folijama. Konstrukcije su celicne, plastificirane ili pocinkovane. Najbolja varijanta je ako se koriste konstrukcije sa folijama na naduvavanje jer se tada sa izuzetno malim troškovima dogrevanja mogu ostvariti znacajne temperaturne razlike i znatno ubrzati berba. Konstrukcija i izbor folija moraju biti takvi da stvore tehnicke i tehnološke preduslove da bi jagoda mogla da se uspešno razvija i da donese dobar prinos. Konstrukcije se postavljaju iskljucivo na zemlju.

   

 • FotoSuzbijanje štetočina maline

  Malina je osetljiva na mnoštvo bolesti i štetočina. Adekvatnom negom zasada može se suzbiti veliki broj štetočina, ili se može uticati na smanjenje stepena njihove zastupljenosti. Održavanje zdravog statusa biljaka kroz dobru prihranu i navodnjavanje, adekvatna rezidba i postavljanje naslona, u cilju poboljšanja ventilacije u zasadu, dobra zaštita od korova, kojom se minimizira pojava eventualnih domaćina bolesti doprinosi smanjenju uticaja bolesti i štetočina. Pri tom, odabirom otpornih sorti i pravilnom primenom pesticida, sa ciljem povećanja otpornosti na ciljane prouzrokovače bolesti, takođe se umanjuje njihov uticaj. Međutim, kada pri monitoringu prouzrokovača bolesti naznačeni gubici u prinosu prelaze prihvatljiv stepen, hemijski pesticidi, u mnogim slučajevima, mogu da obezbede dobru kontrolu. Obratite pažnju na uputstva proizvođača, kako biste obezbedili najbolji efekat i zadovoljili zahteve izvoznog tržišta.

   

 • FotoSadnja, Nega zasada, Navodnjavanje, maline

  Sa pripremom zemljišta treba krenuti što ranije u proleće. Višegodišnje površinske useve ostavljene preko zime treba uništiti herbicidom širokog spektra. Za primenu tehnike sistemskog uništavanja preostalog busenja (sodizacija) neophodno je oformiti redove. Leje isto tako treba formirati u isto vreme. One treba da budu 25 - 30 cm visoke i 1,2 - 1,8 m široke pri osnovi. Formiranje ovakvih leja posebno je pogodno kod teških i vlažnih zemljišta, jer omogućava adekvatnu drenažu

   

 • FotoGAJENJE MALINE

  Malina je jedna od najpoznatijih i najviše izvezeno srpsko voće. Srbija je jedna od najvećih proizvođača i izvoznika malina u svetu. One su visoko nagrđivane širom sveta za njihovu boju, jedinstven ukus i tvrdoću. Izmedu 90 i 95% uzgajanih malina u Srbiji su ’North American Willamette’ vrste.

   

 • FotoGAJENJE I SORTE TREŠNJE I VIŠNJE

  Od klimatskih uslova za gajenje trešnje posebno značenje ima temperatura, i to u prvom redu apsolutne minimalne tokom zimskog mirovanja, na početku i na kraju vegetacije. Raspored padavina tokom vegetacije je vrlo bitan u fazi rasta ploda, a posebno u fazi bubrenja ćelija i dozrevanja. Dosta je otporna na niske temperature, tokom zime izdrži, kraće vreme, i do -28 0 C. Prilikom odabira parcele za podizanje zasada treba imati u vidu mogućnost pojave kasno procnih mrazeva. Veće količine padavina u fazi dozrevanja plodova prouzrokuju pucanje plodova i izraženiji napad bolesti i štetočina, naročito trešnjine muve. Intenzivan gajenje trešnje zahteva duboka, dobro drenirana i plodna zemljišta. Trešnja gajenja na divljoj trešnji (podlozi) bolje podnosi nešto teža zemljišta ilovastoglinaste teksture

   

 • FotoMONILIOZE KOŠTIČAVOG VOĆA

  Na svim vrstama koštičavog voća monilioza dolazi u dva posve različita oblika: kao sušenje mladra sa cvetovima - Monilia laxa kao trulež plodova - Monilia fructigena.

  Kod jabučastih vrsta voćaka (jabuka, kruška) monilioza dolazi prvenstveno samo kao prouzrokovač truleži ploda, a vrlo retko i izuzetno i kao sušenje mladara u vreme cvetanja. Na dunji se javlja i za tu vrstu specifična – Monilia linhartiana. To su nazivi konidijskih formi. Savršene plodne forme koje se javljaju vrlo retko (apoteciji) nose nazive Sclerotinia laxa i Sclerotinia fructigena

   

 • FotoZAŠTITA VOĆAKA OD MRAZA

  U uslovima kontinentalne klime kakva je u Srbiji imamo čestu pojavu kasnih prolećnih mrazeva koji mogu da smanje prinos voća čak i do 100 procenata. Iz tog razloga proizvođači od trenutka stvaranja plantažnog uzgoja voća bore se da reše taj problem.

   

 • FotoREZIDBA I FORMIRANJE UZGOJNOG OBLIKA JABUKE

  Rezidba je osnovni pomološki postupak koji utiče na učinak ostalih aspekata tehnologije gajenja voća. Istovremeno, ostali postupci utiču na potrebe i reakcije drveta na rezidbu. Efektno vođenje voćnjaka nije skup pojedinačnih tehnika gajenja, već integrisani program postupaka koji utiču jedan na drugi. Preporuke vezane za ostale tehnike gajenja zasnivaju se na pretpostavci da su stabla pravilno formirana, a neobavljanje rezidbe može ograničiti njihov učinak.

   

 • FotoINSEKTI KOJI NAJČEŠĆE IZAZIVAJU ŠTETU U BRESKVIKU

  Insekt prezimi u obliku larve u čahuri u pukotinama, ispod oštećene kore stabla, u biljnim ostacima na zemljištu (obično su to mesta na kojima se korov utvrdio), u stabljikama korova, otpacima na zemljištu, kutijama i raznim drugim predmetima u blizini, odnosno bilo gde nađe pogodno mesto da se skloni i da prezimi. Larve prelaze u stadijum lutke rano u proleće, a počinju da izlaze otprilike u vreme kada breskva ulazi u fenofazu balončića

   

 • FotoBOLESTI BERSKVE

  Postoji nekolicina oboljenja sa kojima se često srećemo u zasadima breskve. Neka od njih uzrokuju dugoročne probleme, dok su neka samo sporadična po karakteru, izazvana ekološkim uslovima, uglavnom vremenskim prilikama u datoj godini. Da bi se zaraza pojavila i bolest razvila tri elementa moraju da se dogode u isto vreme: biljka domaćin koja je podložna određenom oboljenju, prisustvo patogena i odgovarajući vremenski uslovi (kiša-vlaga, dužina vlažnog perioda, količinom padavina, temperatura, vetar, itd.)

   

 • FotoSORTE BRESKVE I NEKTARINE I

  Uspešnost proizvodnje breskve zavisiće velikim delom od izbora odgovarajuće sorte. Na tržištu postoji veliki broj sorti breskve od kojih treba izabrati onu koju ćemo gajiti. Ono što je na jednom kraju sveta izuzetno na ceni, na drugom ne mora dobro da se prodaje. Vreme i napori uloženi u istraživanje tržišta na kraju se ipak isplate. Odgovarajućim sortama mogu se smatrati one koje će zadovoljiti potrebe i zahteve namenskog tržista.Tržišta za preradu breskve će imati specifične zahteve u pogledu krupnoće ploda, boje, čvrstine mesa i kozistentnosti, sadržaju šecera, odnosa šecera i kiselina, sočnosti, stepen oksidacije tokom i nakon obrade, kao i neke druge osobine koje se odnose na finalni proizvod koji se od breskve dobija. Tržišta za konzumnu breskvu su više usredsređena na transportabilnost, boju pokožice, trajnost, ukus plodova, i tome slično. Poznavanje kvaliteta kojima tržište i potrošači daju prednost je jedan od najvažnijih segmenata kojima treba posvetiti pažnju prilikom podizanja zasada.

   

 • FotoGAJENJE BRESKVE

  Breskva, jedna od najpopularnijih voćnih vrsta u svetu, je znatno zastupljena u Evropi, Severnoj i Južnoj Americi, Australiji, Africi i Aziji, a gaji se u područjima sa umereno kontinentalnom klimom. Breskva vodi poreklo iz Kine, iako njeno naučno ime, Prunus persica, može da navede na zaključak da potiče iz Persije (Iran). Ona jeste u Evropu stigla iz Persije, ali se za nju znalo, i gajena je u Kini mnogo pre nego što je uopšte došla u Evropu. La Rue (1989.) navodi da je neko vreme breskva nosila naziv “persijska jabuka”, međutim, u kineskoj književnosti uzgajanje breskve se povezuje sa vremenom od 1000-te godine pre nove ere, “u knjizi poezije i pesama, u kojoj se opisuju cvetovi i stabla breskve sa zrelim plodovima”. Po svoj prilici, gajenje breskve u Kini prethodi pisanoj istoriji. Evropa je najveći proizvođjač breskve u svetu. Potom dolaze Severna Amerika (Kalifornija) i Azija. Od evropskih država, Italija je najveći proizvodač breskve. Na drugom mestu je Grčka, a zatim Španija i Francuska.

   

 • FotoĐUBRENJE VOĆAKA

  Za pravilan razvoj i dobru rodnost voća neophodni su sledeći elementi: azot (N), fosfor (P), kalijum (K), magnezijum (Mg), kalcijum (ca), sumpor (S), bor (B), hlor (cl), bakar (cu), gvožđe (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) i cink (Zn). Pre unošenja dodatnih količina ovih elemenata, analizom treba ustanoviti njihovo prisustvo u zemljištu. Unošenje većih količina od onih koje su biljkama zapravo potrebne nepotrebno povećava troškove proizvodnje, a može dovesti i do opadanja kvaliteta ploda, pojave toksičnosti i nedostataka nekih drugih elemenata

   

 • FotoGAJENJE LEŠNIKA

  Pored višestruke i velike privredne vrednosti lešnika, treba istaći da u Srbiji postoji grub raskorak između stvarnih potreba za plodovima ove voćne vrste i stanja te proizvodnje, bez obzira na postojanje mogućnosti da se oni proizvode u znatno većoj meri, zahvaljujući pre svega pogodnostima agroekoloških uslova naše zemlje. Mnogobrojni su i raznovrsni činioci koji su doprineli ovakvom tretmanu i nezainteresovanosti naših proizvođača za lesku.

   

 • FotoGajenje borovnice

  Borovnica je po mnogo cemu specificna biljka. Pripada grupi jagodastih vocaka i veoma je znacajna i korisna sa aspekta hranljivosti i lekovitih svojstava ploda. Vrlo malo je iskorišcena u odnosu na mogucnosti koje pruža.

   

 • FotoZaštita voca

  Pošto je za sada kišovito prolece to je uslovilo povoljne uslove za razvoj bolesti, prvenstveno na jabuci, a i na drugim biljnim vrstama. Isti je slucaj i kada su u pitanju štetocine.

  Jabuka je krajem aprila precvetala i u maju je u fazi formiranih plodova tako da treba vršiti zaštitu od bolesti i štetocina na listovima, ali i onih na plodovima.

   

 • FotoKako se zaštiti od grada?

  Odavno se o protivgradnoj zaštiti nije pricalo toliko kao ovog leta. Nažalost – sve su to bili razgovori s povodom. Meteorološka statistika pokazuje da grad pada sve cešce i sve više, a globalne klimatske promene idu u prilog prognozama da ce se taj trend nastaviti još dugi niz godina.

   

 • FotoPlavo prskanje vocaka u jesen sprecava zaraze

  Iako je jesen odmakla, vocari ne posustaju i dalje brinu za svoje vocke, marljivo rade i pripremaju ih za narednu sezonu. Dobri poznavaoci svog zanata znaju da cim se završi tekuca vegetacija, valja se pripremiti za narednu. Samo oni koji se blagovremeno pripreme mogu u sledecoj vegetaciji ocekivati zadovoljavajuci prinos i kvalitet plodova u svom vocnjaku, a time i bolju zaradu. Dakle, priprema za narednu sezonu pocinje vec u ovoj, kada se obavljaju jesenji radovi u vocnjaku

   

 • FotoPucanje kore i sušenje stabala šljive

  Nepoštovanjem unutrašnjeg karantina i lošom kontrolom proizvodnje i prodaje sadnog materijala ovaj virus se raširio po celoj zemlji i otežava, a kod nekih sorti (požegaèa) onemoguæava dalje gajenje šljive.
  Brojne studije o unapreðenju proizvodnje šljive su raðene, u njima su isticane preporuke, nauèna-tehnološka rešenja. Meðutim, u praksi nije došlo do bitnijeg poboljšanja i ekonomskog efekta.
  Šta se može oèekivati u ovoj proizvodnji u narednim godinama?

   

 • FotoMONILIOZA KOŠTICAVIH VOÆAKA

  Razne bolesti i štetoèine kao i korovi na ne zaštiæenoj šljivi smanjuju prinos i upotrebnu vrednost samog ploda.
  Rak korena i Šarka šljive prvenstveno se prenose sa sadnim materijalom i oni se ne mogu suzbijati hemijskim putem veæ iskljuèivo treba nabavljati i saditi zdrav sadni materijal. Rogaè napada uglavnom domaæu sortu požegaèu i spreèava se pojava iskljuèivo sa plavim prskanjem u proleæe. Prvo proleæno prskanje obavlja se u fazi pucanja pupoljaka sa preparatima na bazi bakra.
  Plamenjaèa, rða, i šupljikavost su bolesi lista i redovnom zaštitom koja se sprovodi protiv Monilioze uspešno se štiti lisna masa šljive.
  Iz navedenog nije teško zakljuèiti da je MONILIOZA glavna bolest šljive, ali i trešnje i višnje.

   

 • FotoSorte kajsija i najoptimalnije podloge

  Dva najveća problema u proizvodnji kajsije su izmrzavanje cvetova od poznih prolećnih mrazeva i prevremano sušenje stabala (apopleksija). Sa ciljem da se unapredi proizvodnja kajsiju treba saditi u odgovarajućim agroekološkim uslovima, koristiti sadnice sa posrednikom, bezvirusni sadni material, kombinovati sorte u zasadu, štititi voćke od izmrzavanja, obavljati zelenu rezidbu, navodnjavati zasade sa zatravljivanjem.

   

 • FotoKruška SWEET SENSATION

  Ime ove kruške najbolje odražava njen izgled i ukus. Crveno obojena s senzacionalno slatkim i svežim ukusom. Ta kruška je kao kvalitetna prepoznata među kupcima a visok rejtin zavređuje i od prodavaca. Marketinški moto za ovu sortu je “SWEET SENSATION – voće sutrašnjice”.